Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Deklaracja w sprawie przetwarzania danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i pouczenie osób, których dane dotyczą (zwanej dalej ,,GDPR")

Administrator danych osobowych

Firma Danfil Jewellery s.r.o. Z oddziałem Lomová 704, 46312 Liberec 25 (Vesec), NIP: 27277844, REGON: CZ27277844, jest od 20. 5. 2005 zarejestrowana w Rejestrze Handlowym prowadzonym w Sądzie Rejonowym w Ústí nad Labem, nr. pliku C 22160, (zwanym dalej ,,administratorem") Według art. 12 GDPR informuje o przetwarzaniu Państwa danych osobowych i o Państwa prawach.

Kontakt: osobniudaje@danfil.cz

Zakres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane są w stopniu, w jakim podmiot danych je udostępnił administratorowi danych w związku z zawarciem umowy lub innego stosunku prawnego z powiernikiem lub które administrator zebrał w inny sposób i przetwarza je zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi lub w celu wypełnienia ustawowych obowiązków administratora.

Źródła danych osobowych

Kategorie danych osobowych, które są przetwarzane

Kategorie podmiotów danych

Kategorie odbiorców danych osobowych

Cel przetwarzania danych osobowych

Metoda przetwarzania i ochrona danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych jest wykonywane przez administratora. Przetwarzanie odbywa się w jego siedzibach, oddziałach i centrali przez poszczególnych upoważnionych pracowników ewent. powiernika. Przetwarzanie odbywa się za pomocą technologii komputerowej ewent. Ręcznym sposobom dla danych osobowych w formie papierowej, ze wszystkimi zasadami bezpieczeństwa dotyczącymi zarządzania i przetwarzania danych osobowych. W tym celu administrator przyjął techniczne i organizacyjne środki w celu zapewnienia ochrony danych osobowych, w szczególności środki zapobiegające nieuprawnionemu lub przypadkowemu dostępowi do danych osobowych, zmianie, zniszczeniu lub utracie, nieautoryzowanemu przesyłaniu, nieautoryzowanemu przetwarzaniu i innym niewłaściwym wykorzystywaniu danych osobowych. Wszystkie podmioty, którym udostępniane są dane osobowe, szanują prawa do prywatności podmiotów ochrony danych i są zobowiązane do przestrzegania stosownych przepisów dotyczących prywatności.

Czas przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z terminami określonymi w odpowiednich umowach, w zapisanym prawie administratora lub innych przepisach prawnych jest to czas niezbędny do zapewnienia praw i obowiązków płynących z relacji z klientem oraz z istotnych przepisów prawnych.

Wnioski

Administrator przetwarza dane za zgodą podmiotu danych, z wyjątkiem przypadków, w których przetwarzanie danych osobowych nie wymaga zgody osoby, której dane dotyczą. Zgodnie z art. 6 akapit 1 GDPR administrator danych może bez zgody osoby, której dane dotyczą, przetwarzać następujące dane:

Prawa osób, których dane dotyczą

1) Zgodnie z art. 12 GDPR administrator na wniosek podmiotu danych informuje o prawie na dostęp do danych osobowych oraz do następujących informacji:


2) Każdy podmiot danych, który odkryje lub uzna, że administrator lub przetwarzający, przetwarza jego dane osobowe, które są sprzeczne z ochroną prywatności i osobistej prywatności podmiotu lub naruszają prawo, szczególnie jeśli dane osobowe są niedokładne w odniesieniu do celu ich przetwarzania, osoba ta może:

Nasze certyfikaty i metody płatności